Alapszabály – SDISE

1. §
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.) Az Egyesület neve: SOPRONI DARAZSAK IFJÚSÁGI ÉS SPORT EGYESÜLET
2.) Székhelye: 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.

Az Egyesület elnevezésében szereplő „Sopron” név használatához Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárulását adta. A székhely használatához való tulajdonosi hozzájárulás a jelen alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képezi.

2. §
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

Az Egyesület alapvetõ célja a kosárlabdajáték tanításának elõsegítése, valamint korosztályosan egymásra épülõ leány utánpótlás kosárlabdacsapatok nevelésének támogatása.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Az Egyesület a leány utánpótlás kosárlabda játékosok nevelése és versenyeztetése körében felmerülõ személyi és tárgyi feltételek biztosításához segítséget nyújt.

Az Egyesület céljai között ismeri el, továbbá az arra érdemes leány kosárlabda játékosok támogatását, amelynek érdekében pályázatokon vesz részt, illetve pályáztat. Az egyesület a kosárlabdasport népszerûsítéséhez támogatókat keres, akik révén az egyesület céljainak elérése érdekében támogatásokat vesz igénybe.

Az Egyesület célja továbbá a soproni kosárlabda hagyományainak életben tartása, melynek érdekében az Egyesület segítséget nyújt ifjúsági tornák rendezéséhez, tehetségkutató rendezvények tartásához.

3. §
AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Az Egyesület tevékenységét a következõ szervek irányítják és intézik:

1. Közgyûlés
2. Elnökség

4. §
A KÖZGYÛLÉS

1.) Az Egyesület legfõbb szerve a Közgyûlés, amely az Egyesületbe felvett tagok összességébõl áll, s az Egyesületet érintõ minden kérdésben jogosult dönteni.

2.) A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) Az Elnökség tagjainak megválasztása illetõleg visszahívása.
b.) Szervezeti változások elhatározása, más szervezettel való egyesülés, illetve az Egyesület megszûnése kérdésében való döntés.
c.) Az éves költségvetés meghatározása.
d.) Az Elnökség beszámolójának megvitatása és jóváhagyása.
e.) Az Egyesület alapszabályának elfogadása, illetve módosítása.
f.) Feloszlatás esetén döntés az egyesületi vagyon felhasználására.
g.) A tagdíj összegének megállapítása.
h.) Döntés mindazokban az ügyekben, melyeket az alapszabály a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe utal.
i.) Döntés tiszteletbeli elnöki cím adományozásáról.

3.) A Közgyûlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kell összehívni. A közgyûlést össze kell továbbá hívni, ha az Egyesület tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri a közgyûlés összehívását az elnökségtõl. Szintén köteles az elnökség rendkívüli közgyûlést összehívni, amennyiben azt a bíróság elrendeli. Ilyen kérelmek az elnökséghez írásban érkezhetnek, amelynek az elnökség köteles eleget tenni.

A közgyûlést az elnök hívja össze a napirend pontos megjelölésével. A meghívót a közgyûlés megtartása elõtt legalább 15 nappal kézbesíteni kell. A közgyûlésen kizárólag a napirendi pontok közé felvett kérdéseket lehet tárgyalni. Minden tag indítványozhatja azonban az általa fontosnak tartott kérdés felvételét a napirendi pontok közé, melyrõl közgyûlés – a már felvett napirendi pontok érdemi vitája elõtt – egyszerû szótöbbséggel dönt. A közgyûlési meghívóban szereplõ napirendi pontokon túl újabb napirendi pont felvételét csak írásban lehet indítványozni és legkésõbb a közgyûlés idõpontja elõtt 3 nappal. Ezen határidõn túl elõterjesztett kérelmeket a közgyûlés csak a legközelebbi ülésén köteles megtárgyalni.

4.) A közgyûlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több mint a fele jelen van. Amennyiben a határozatképesség hiánya miatt a közgyûlést el kell napolni, úgy a megismételt közgyûlés összehívására az alábbi szabályokat kell alkalmazni: A megismételt közgyûlés a megjelentek számára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha erre a körülményre, hogy a megismételt közgyûlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes már az eredeti meghívóban felhívták a figyelmet, valamint a megismételt közgyûlés idõpontja az eredeti közgyûléssel együtt kitûzésre került és az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti napra és helyszínre történik a meghívás. Amennyiben a megismételt közgyûlést más napra hívják össze, errõl a tagokat az általános szabályok szerint külön kell értesíteni. Ekkor a meghívóban a tagságot arról kell tájékoztatni, hogy a megismételt közgyûlés megtartására az eredeti közgyûlés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható. A megismételt közgyûlés kizárólag az eredeti közgyûlés napirendi pontjairól határozhat.

A közgyûlés határozatait egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. A jelenlévõk kétharmadának egyetértése szükséges az alapszabály módosításához, az Egyesület más társadalmi szervezettel, egyesülettel való egyesüléséhez, az Egyesület feloszlásának kimondásához, valamint minden olyan kérdés elbírálásához, melyhez a közgyûlés határozatában a jelenlévõ tagok kétharmados szótöbbségét írja elõ.

A szavazás általában nyílt szavazással történik, azonban az elnökség tisztségviselõit és tagjait – amennyiben a közgyûlés úgy határoz – titkos szavazás útján választja meg a közgyûlés. A titkos szavazás lebonyolításának rendjét az elnökség a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban határozza meg.

5. §
ELNÖKSÉG

1.) Az Elnökség 3 év idõtartamra megválasztott szervezet, amely irányítja az Egyesület tevékenységét, gondoskodik az alapszabályban foglaltak, valamint a Közgyûlés határozatainak végrehajtásáról. Az Elnökség dönteni jogosult az Egyesület minden olyan ügyében, amely nem tartozik a Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség jogosult az Egyesület Szervezeti és Mûködési Szabályzatának megalkotására, amelyet köteles elfogadás végett a közgyûlés elé terjeszteni, mivel annak elfogadására a közgyûlés jogosult..

6. §
1.) Az Elnökség – az egyesületi alapszabályban meghatározott jogkörében – irányítja az Egyesület munkáját.

2.) Az elnökség tagjai a Közgyûlés által a tagok közül választott 5 fõ. Az egyesület alakuló közgyûlésén megválasztott elnökségi tagok a következõk:

Csonka László elnök
Bõhm Lajos elnökségi tag
Márk István elnökségi tag
Czérna Szabolcs elnökségi tag
Salamon Vilmos elnökségi tag

Az egyesület tiszteletbeli elnöke az alakuló közgyûlésen hozott döntés alapján dr. Berényi János.

3.) Az elnökségi üléseket és a közgyûléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökségi tag hívja össze és vezeti.

4.) Az Egyesületet hatóságok, illetve harmadik személy elõtt az elnök képviseli, azonban a jogkörét esetenként az elnökség bármely tagjára átruházhatja.

5.) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Elnökségi ülés összehívását bármely elnökségi tag írásban kérheti az ok és a cél megjelölésével az Egyesület elnökétõl.

6.) Az Elnökség határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább három elnökségi tag jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza meg, azonban bármelyik elnökségi tag kérésére, bármely kérdésben lehetõség van titkos szavazás tartására, amennyiben ezt az ügyrendi javaslatot az elnökségi tagok többsége támogatja.

7.) Az Elnökség határozatait illetõleg ajánlásait írásba kell foglalni.
8.) Az Elnökség feladata különösen:

– javaslatot tesz a Közgyûlések munkatervére, határoz saját ügyrendjérõl,
– összehívja és elõkészíti a Közgyûlést,
– az Egyesületi szabályzatok végrehajtásának megszervezése,
– az Egyesület pénz- és vagyonkezelésével kapcsolatos ügyvitel ellátása (a pénztár kezelése, a befolyó tagdíjak nyilvántartása, könyvvezetési, pénzügyi kötelezettségek teljesítésérõl való gondoskodás, továbbá a pénzügyi adminisztrációval kapcsolatos feladatok teljesítése),
– a tagdíjak, támogatások, bevételek elszámolása és kezelése,
– tagfelvételrõl való döntés
– az egyesületi tagságra, az Elnökség döntéseire vonatkozó, továbbá a jogszabályokban elõírt nyilvántartások vezetése, a tagsági könyvek kezelése

7. §
AZ ELNÖKSÉG TAGJAINAK FELADATAI

1.) Az Elnök – akit a közgyûlés az alakuló ülésen 3 évre választott – képviseli az elnökséget, továbbá összehangolja az elnökség tagjainak munkáját. Ezen túlmenõen az elnök gondoskodik az elnökségi ülések levezetésérõl, illetve képviseli az Egyesületet hatóságok vagy más harmadik személyek elõtt. Az elnök kötelezettsége az elnökség üléseinek összehívása.

2.) Az elnökség tagjai az elnök akadályoztatása esetén, annak idõtartamára helyettesítik az elnököt és segítik az elnök munkáját, illetve irányítják az Egyesület adminisztratív munkáját.

3.) Az elnök gondoskodik az elnökség ülésein a jegyzõkönyvek vezetésérõl, gondoskodik a tagság nyilvántartásáról és elõkészíti az elnökség üléseit. Az Elnökség tagjai intézkedéseikrõl az Elnökség ülésein beszámolni kötelesek.

8.§
AZ EGYESÜLETI TAGOK, TAGFELVÉTEL

1.) Az Egyesület tagsága a tagok összességébõl áll. Az Egyesület rendes tagja jogi és természetes személy egyaránt lehet, illetve külön megállapodásban foglaltak alapján az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai természetes és jogi személyek is lehetnek.

2.) Az Egyesület tagja olyan magyar és nem magyar állampolgár lehet, aki az Egyesület célkitûzéseit elfogadja és azok megvalósításában kész tevékenyen közremûködni. Az Egyesületbe való felvételrõl az Elnökség határoz. A tagfelvételrõl hozott elnökségi döntésekkel szemben a közléstõl számított 30 napon belül a közgyûléshez lehet fordulni jogorvoslatért. Ilyen helyzetben az Elnökség köteles haladéktalanul összehívni a közgyûlést. Az Elnökség a tagfelvételekrõl köteles utólag tájékoztatni a közgyûlést.

9. §
AZ EGYESÜLETI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.) Az egyesület rendes tagjai választási joggal rendelkeznek, továbbá bármely tisztségre választhatók. Ezen túlmenõen az egyesület rendes tagjai jogosultak:

– az egyesületi rendezvényeken részt venni,
– szervezeti jogukat gyakorolni, bármely egyesületi tisztségre jelölhetõk,
– üléseken felszólalni, javaslatokat tenni,
– az Egyesület vezetõ testületeinek intézkedéseit vagy az egyesületi életben felmerült bármely kérdést a Közgyûlésen megvitatni.

2.) Az Egyesület rendes tagjai kötelesek:

– az Egyesület célkitûzéseinek megvalósításában, tevékenységében aktívan részt venni.
– a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni.

3.) Az Egyesület tagjai az Elnökség kezdeményezésére vagy saját elhatározásukból egyesületi célokra tagsági díjon felüli hozzájárulást is befizethetnek .

4) Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai jogosultak:

– az Egyesület rendezvényein részt venni
– üléseken felszólalni, javaslatokat tenni

5.) Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai kötelesek a külön megállapodásban foglalt kötelezettségeiknek eleget tenni.
6.) Az Egyesület bankszámlája felett a két elnökség tag – azaz Csonka László és Bõhm Lajos – egymástól függetlenül is jogosult rendelkezni.

10. §
A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZÛNÉSE

1.) Az egyesületi tagság megszûnik:

– kizárás
– önkéntes kilépés
– az Egyesület jogutód nélküli megszûnése
– a tag halála
– jogi személy esetén a jogi személy jogutód nélküli megszûnése esetén.

2.) Meg kell szüntetni a tagságát annak, aki ezt írásban maga kéri (kilépés), vagy elhalálozott, illetve jogutód nélkül megszûnt. Megszüntethetõ annak a tagsága, akinek egyévi tagdíjhátraléka van és azt ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem fizette be az Egyesület pénztárába. Megszüntethetõ továbbá annak a tagsága, aki az Egyesület életében huzamosabb idõn át nem vesz részt.

A jelen pontban ismertetett esetekben a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozóan határozatot kell hozni, mely az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az Egyesület tagságot megszüntetõ határozat ellen a kézbesítéstõl számított 30 napon belül fellebbezést lehet benyújtani az Egyesület Közgyûléséhez. Ez esetben az Elnökség haladéktalanul köteles a közgyûlés összehívása iránt intézkedni.
3.) Megszüntethetõ a tagsági jogviszonya annak a pártoló és tiszteletbeli tagnak is aki a külön megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti, illetve annak is, aki ezt írásban maga kéri.

11. §
AZ EGYESÜLET VAGYONA, TAGDÍJ

1.) Az Egyesület mûködésének anyagi forrásai, az egyesület vagyona:

– tagdíjak,
– egyéb pénzbeli adományok

Az egyesület évi tagsági díjának megállapítására a Közgyûlés évente jogosult. (A 2006. évre 1.500,- Ft/fõ/hó) A tagdíjat és az egyéb pénzbeli adományokat az Egyesület bankszámlájára, vagy az egyesület pénztárába kell befizetni.

2.) Az Egyesület a tartozásaiért az egyesületi vagyonnal felel, a szabályszerû pénz- és vagyonkezelésért pedig az Egyesület Elnöke tartozik felelõséggel.

12. §

1.) Az Egyesület megszûnése esetére az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadó.

2.) A jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben az 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadók.

3.) Az Egyesületet annak székhelye szerint illetékes Megyei bíróság veszi nyilvántartásba.

4.) Abban az esetben, ha az Egyesület neve, székhelye megváltozik, valamint ha a társadalmi szervezet képviseletére más személy lesz jogosult, a változást az Egyesület köteles bejelenteni az illetékes bíróság számára.

Jelen Alapszabályt az Egyesület tagjai az Egyesület 2003. október 10. napján megtartott közgyûlésén hagyták jóvá.

Kelt: Sopron, 2005. november 15.

Czukorné Hollós Anna
elnök


A WBASKET HÍREI
27. Nyári Kosár Tábor
Srdjan Radulovic – Legjobb Darázs Edző 2024.
iratkozzon fel csatornánkra

SportDarázs

Ovikosár

Gyere kosarazni!

Galéria

Fan Shop

Sporttáplálkozás

partnerek